PP-logo

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »ZBERI IN IZBERI« - ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »PIŠČANČJA PREKAJENA«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke PIŠČANČJA PREKAJENA.

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, matična številka: 5141966000, davčna številka: SI54003121 (v nadaljevanju: organizator).
Ponudnik SMS storitve je SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 1.10.2022 od 00:00 ure do 31.12.2022 do 24:00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije. Zaradi narave distribucije in koordinacije zalog končnih proizvodov bodo nekateri s izdelki s kodami na trgu že pred začetkom nagradne igre, pa tudi po zaključku nagradne igre. Kode, ki bodo prispele pred začetkom trajanja nagradne igre (npr. preko SMS-a) bodo upoštevane, kode ki bodo prispele po zaključku trajanja nagradne igre pa se ne bodo več upoštevale.

3. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.perutnina.com na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.
Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:
(A) na podlagi poslanega SMS sporočila z unikatno kodo, ki se nahaja pod okrasno etiketo na embalaži PIŠČANČJA PREKAJENA 170 g.
(B) na podlagi spletne prijave z unikatno kodo, ki se nahaja pod okrasno etiketo na embalaži PIŠČANČJA PREKAJENA 170 g.
(A): SMS sporočilo:
1. korak: udeleženec v obdobju od 1.10.2022 do 31.12.2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en izdelek PIŠČANČJA PREKAJENA 170 g.
2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PERUTNINA in unikatno kodo – primer: »PERUTNINA 123456«.
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek
in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 2250). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da lahko kode zamenja za praktične nagrade Perutnine Ptuj. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne more sodelovati.
(B): na podlagi spletne prijave
z vpisom na spletni strani www.perutnina.com, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: unikatna koda, ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).
Unikatne kode najdete pod okrasno etiketo na embalaži PIŠČANČJA PREKAJENA 170 g.
V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.
SMS ali spletne prijave, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovale v nagradni igri.
V kolikor SMS ali spletno prijavo z isto unikatno kodo ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna.

5. Nagrade
Organizator bo podelil naslednje nagrade:
• 300x kozica s pokrovom za kuhanje fi 22 cm Perutnina Ptuj
• 300x kozica s pokrovom za kuhanje fi 16 cm Perutnina Ptuj
• 500x lesena deska Perutnina Ptuj
Zaloga nagrad je omejena.

6. Unovčevanje kod
Udeleženec ki zbere tri ali več kode, lahko te unovči za praktične nagrade na www.perutnina.com
Pogoj za unovčevanje kod:
• zbrane 3 kode, lahko udeleženec unovči za leseno desko Perutnine Ptuj
• zbranih 6 kod, lahko udeleženec unovči za kozico s pokrovom za kuhanje fi 16 cm Perutnina Ptuj
• zbranih 9 kod, lahko udeleženec unovči za kozico s pokrovom za kuhanje fi 22 cm Perutnina Ptuj
Sistem bo preveril pravilnost kod in količino kod udeleženca. Ko bo udeleženec zbral vsaj tri kode, mu bo sistem ponudil dostop do nagrad in vpisa podatkov za dostavo nagrade (ime in priimek, točen naslov in GSM številko). Ob unovčiti kod (3,6 ali 9) se udeležencu izbrišejo unovčene kode.
Npr. udeleženec ima 4 kode in 3 kode unovči za nagrado (leseno desko Perutnine Ptuj). Po unovčitvi kod za nagrado ima udeleženec eno (1) kodo.
V primeru, da udeleženec nima zadostnega števila kod za prevzem nagrade, mu sistem javi, da nima zadostnega števila kod za prevzem nagrade.
Količina nagrad je omejena in nepreklicno dokončna. Če bodo posamezne nagrade predčasno pošle, dobo udeleženci lahko izbirali le med preostalimi nagradami, dokler ne bodo vse nagrade pošle oz. do zaključka nagradne igre.
Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogoje teh Splošnih pravil ali določila veljavne zakonodaje bo izključen iz nagradne igre.

7. Prevzem nagrad
Praktične nagrade bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 30 dneh po njihovem izboru.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke praktičnih nagrad ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov praktičnih nagrad, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.
Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8. Davki in akontacija dohodnine
Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.
Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.
Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.
V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

9. Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).
Posredovani SMS-i udeležencev s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2 so brezplačni.
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2.

10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.
Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov) obdeluje tudi: – za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade; – za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.
Osebne podatke, ki potujejo prek SMS sporočil in prek spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev mobilne telefonije, interneta in elektronske pošte kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).
Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).
Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.
Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.
Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani.

11. Kontakt
Organizator:
Perutnina Ptuj d.o.o.
E-mail: info@perutnina.eu
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.
Izvajalec:
Sedem d.o.o.
IMS reklamacijska služba,
Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

12. Razno
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
Organizator in ponudnik storitve ne odgovarjata za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
● izpad omrežja izvajalca ali pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih
● motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo svetovnega spleta ali drugih storitev,
● kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,
● kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,
● točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja.
Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

13. Končne določbe
Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.perutnina.com .
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.perutnina.com.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče na Ptuju.
Ptuj, 21.9.2022
Organizator nagradne igre
Perutnina Ptuj d.o.o.

Pomoč za prevzem nagrad

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.